REGIONO (LR NATK) GAIRĖS

TURINYS:

 • PAVADINIMAS IR TERITORIJA
 • LR NATK – JURIDINIS ASMUO
 • PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI
 • LR NATK REGULIARUS SUSIRINKIMAS
 • SVARBIAUSIAS METINIS SUSIRINKIMAS
 • BALSAVIMAS
 • LR NATK SUSIRINKIMO DALYVIAI 
 • LR NATK NARIŲ PAREIGOS
 • KANDIDATŲ Į RKN SIŪLYMAS IR KVALIFIKACIJA
 • LR NATK NARIŲ RINKIMAI
 • LR NATK NARIŲ PAŠALINIMAS
 • LR NATK VYKDOMASIS KOMITETAS
 • NUOLATINIAI KOMITETAI
 • LAIKINIEJI PAKOMITEČIAI (DARBO GRUPĖS)
 • FINANSAVIMAS
 • GAIRIŲ PATAISOS

SUTRUMPINIMAI IR JŲ REIKŠMĖS

 • LR NATK – Lietuvos Regiono Narkomanų Anonimų Tarnybos Komitetas (NA RTK – iki 2017 m. SMS)
 • VNS – Visuotinis Narių Susirinkimas
 • SMS – Svarbiausias Metinis Susirinkimas
 • RKN – Regiono Komiteto Narys
 • VK – Vykdomasis Komitetas
 • VR – Visuomenės Ryšių komitetas
 • VI – Visuomenės Informavimo komitetas
 • – Ligoninių ir Įstaigų komitetas
 • LV – Literatūros Vertimų komitetas
 • LK – Literatūros Komitetas
 • ROK – Renginių Organizavimo Komitetas
 • DVK – Draugijos Vystymo Komitetas
 • WSC – Pasaulinė Tarnybos Konferencija (World Service Conference)
 • EDM – Europos Delegatų Susirinkimas (European Delegates Meeting)
 • WSO Pasaulinės Tarnybos Biuras (World Service Office)

LIETUVOS REGIONO NA TARNYBOS KOMITETO DARBO PRINCIPAI

 1. PAVADINIMAS IR TERITORIJA

Straipsnis 1.1

Komiteto pavadinimas yra Lietuvos Regiono Narkomanų Anonimų Tarnybos Komitetas (LR NATK). Straipsnis 1.2

Lietuvos Narkomanų Anonimų Regionas apima Lietuvos Respublikos geografines ribas bei užsienyje įsikūrusias LR NATK grupes.

 1. LR NATK – JURIDINIS ASMUO

LR NATK kaip juridinis asmuo:

 • LR NATK juridinių asmenų registrų centre registruotas kaip asociacija “NA Tarnybos Komitetas”. Registracijos nr. 302500427.
 • NA Tarnybos Komiteto valdymo organai – Pirmininkas ir Visuotinis Narių Susirinkimas (VNS).
 • LR NATK veiklą apibrėžia “NA Tarnybos Komiteto” įstatai. Įstatus keičia ir papildo VNS.
 • VNS narys turi būti LR NATK nariu.
 • Visus klausimus susijusius su “NA Tarnybos Komiteto” veikla tvirtina LR NATK.

 1. PRINCIPAI IR UŽDAVINIAI

Straipsnis 3.1

LR NATK visada turi remtis 12 NA žingsnių, 12 NA tradicijų ir 12 NA koncepcijų principais.

Straipsnis 3.2

LR NATK uždaviniai – NA draugijos, kaip visumos, tarnavimo vystymas, koordinavimas ir palaikymas; komitetų formavimas (Vykdomasis Komitetas (VK), Visuomenės Ryšių (VR), Visuomenės Informavimo (VI), Ligoninių ir Įstaigų (LI), Literatūros Vertimų (LV), Literatūros Komiteto (LK), Renginių Organizavimo Komiteto (ROK), Draugijos Vystymo Komiteto (DVK) ir kt.); NA tinklapio kuravimas. 

 1. LR NATK REGULIARUS SUSIRINKIMAS

Straipsnis 4.1

LR NATK reguliarus susirinkimas rengiamas 4 kartus per metus, kas tris mėnesius, įskaičiuojant Svarbiausią Metinį Susirinkimą (SMS).

Straipsnis 4.2

LR NATK reguliarių susirinkimų vietos ir laikai sekantiems metams numatomi ir skiriami per SMS.

Straipsnis 4.3 

Norint surengti neeilinį LR NATK susirinkimą, reikia 2/3 visų Regiono Komiteto Narių (RKN) balsų. 

Straipsnis 4.4

Visi RKN, reikalui esant, turi būti informuoti apie pokyčius, susijusius su susirinkimo organizavimu, taip pat ir dėl pasikeitusio kvorumo (žr.str.6.2).

Straipsnis 4.5

LR NATK reguliariame susirinkime yra galimybė dalyvauti interneto ryšio pagalba, kai RKN dėl objektyvių priežasčių neturi galimybės atvykti.

Straipsnis 4.6

RKN, kuris negali dalyvauti LR NATK susirinkime, turi pateikti savo veiklos ataskaitą, apie jo pareigų vykdymą nuo praeito Regiono susirinkimo.

Straipsnis 4.7

LR NATK reguliariame susirinkime: pateikiamos ataskaitos ir tvirtinami planai, svarstomi einamieji klausimai, vykdomi rinkimai, tvirtinamas biudžetas.

Straipsnis 4.8

LR NATK reguliaraus susirinkimo dienotvarkė, ataskaitos, biudžeto planai ateinančiam ketvirčiui Regionui pateikiami, numatyta tvarka, likus 14 kalendorinių dienų iki LR NATK susirinkimo.

 1. SVARBIAUSIAS METINIS SUSIRINKIMAS

Straipsnis 5.1

Svarbiausias Metinis Susirinkimas (SMS) turi vykti kiekvienais metais ir yra pagrindinis LR NATK susirinkimas.

Straipsnis 5.2

SMS vieta ir data numatoma LR NATK susirinkime. SMS trukmė 2 dienos.

Straipsnis 5.3

SMS skiriamas LR NATK narių ataskaitoms už praeitus metus, biudžetui ir prioritetams ateinantiems metams sudaryti. Už juos balsuoja RKN.

Straipsnis 5.4

SMS dienotvarkė, metinės ataskaitos, biudžeto planai ir prioritetai ateinantiems metams Regionui pateikiami, numatyta tvarka, likus 30 kalendorinių dienų iki SMS.

 1. BALSAVIMAS

Straipsnis 6.1

Balso teisę turi tik RKN, o jeigu jų nėra – jų pavaduotojai.

Straipsnis 6.2

Galimi trys balsavimo būdai, kai reikia surinkti kvorumą (reikiamą balsų skaičių):
1. 2/3 balsų daugumą – dėl neeilinio Regiono susirinkimo sušaukimo, RKN pašalinimo bei gairių pataisų;
2. 50% + 1 – piniginių klausimų bei RKN rinkimų;
3. Konsensusas – 80% + 1 – visais kitais atvejais.

Straipsnis 6.3

Renkant RKN visais atvejais diskusija ir balsavimas vyksta slaptai. Po kandidato pasisakymo ir klausimų jam, kandidatas ir stebėtojai pasišalina iš susirinkimo patalpos. Nepaisant to, kiek yra kandidatų, į vienas pareigas, biuleteniai su jų vardais į krepšelį metami vienu metu. 

 1. LR NATK SUSIRINKIMO DALYVIAI 

Straipsnis 7.1 

Susirinkimo dalyviai yra LR NATK nariai, turintys balso teisę, kitaip dar vadinami Regiono Komiteto Nariais (RKN). RKN – tai Pirmininkas, Sekretorius, Iždininkas, Delegatas, Regiono komitetų Pirmininkai, grupių Atstovai ir tinklapio Administratorius arba jų pavaduotojai. Esant RKN ir jo pavaduotojui, pavaduotojas turi galimybę dalyvauti tik diskusijoje.

Straipsnis 7.2

Bet kuris NA draugijos narys gali dalyvauti LR NATK susirinkime kaip stebėtojas. Susirinkimo veikloje gali dalyvauti tik per savo RKN.

 1. LR NATK NARIŲ PAREIGOS

Straipsnis 8.1

NA grupės atstovas Regionui:

 • Reguliariai dalyvauja Regiono tarnavimo komitetų susirinkimuose
 • Palaiko ryšį, perduoda informaciją ir komunikuoja su kitomis grupėmis, tarnavimo ir Regiono Komitetais
 • Dalinasi atsakomybėmis su grupės atstovo pavaduotoju
 • Registruoja ir atnaujina informaciją apie savo grupę Pasaulinės Tarnybos Biure (WSO) ir Lietuvos Regiono tinklapyje.

Straipsnis 8.2

Regiono delegato pareigos:

 • Būti Regiono delegatu Pasaulinėje Tarnybos Konferencijoje (WSC)
 • Būti Regiono delegatu Europos Delegatų Susirinkime (EDM). Sudalyvauti EDM du kartus per metus – žiemą ir vasarą.
 • Pateikti ataskaitas WSC ir EDM (pagal jų reikalavimus) apie Lietuvos regiono veiklą.  
 • Pateikti ataskaitas LR NATK apie dalyvavimą WSC ir EDM, ne vėliau kaip 30 dienų po WSC ir EDM.
 • Reikalui esant dalyvauti LR NATK komitetų susirinkimuose
 • Aplankyti kaip galima daugiau įvairių grupių veiklos susirinkimų
 • Organizuoti WSC klausimų seminarus
 • Domėtis ir dalintis NA draugijos naujienomis Lietuvoje ir Pasaulyje.
 • Pristatyti naujus tarnavimo įrankius Lietuvos regione.

Reikalavimai (WSC ir EDM) norint tapti delegatu:

 • Anglų kalbos mokėjimas

Straipsnis 8.3

LR NATK Pirmininko pareigos:

 • LR NATK juridinis ir viešas atstovas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (VNS Pirmininkas).
 • Saugo NA tradicijas, išteklius ir puoselėja koncepcijas NA tarnybai.
 • Vykdyti įgaliojimus ir atsakomybes, kurių iš jo reikalauja LR NATK;
 • Gali siūlyti LR NATK kurti specialius pakomitečiui, atskaitingus LR NATK, ir dalyvauti apibrėžiant jų pareigas.
 • Koordinuoti veikiančių komitetų veiklas.
 • Koordinuoti veiklą, nukreiptą Tarnybos komiteto vystymuisi ir vienybei.
 • Koordinuoti LR NATK komunikavimą ir bendradarbiavimą. 
 • Koordinuoti LR NATK iždo veiklą ir teikti finansines ataskaitas.
 • Teikti dokumentus ir reikiamą informaciją registrų centrui bei kitoms valstybinėms institucijoms. 
 • Skelbti ir organizuoti LR NATK viešosios informacijos pateikimą.
 • 1 kartą per metus sušaukti VNS (vadovaujantis “NA Tarnybos komitetas” asociacijos įstatais), pranešant VNS nariams likus 10 dienų iki susirinkimo.
 • Sušaukti LR NATK eilinius ir ne eilinius susirinkimus, prieš tai informuojant visus RKN pranešant jiems likus ne mažiau kaip 10 dienų iki susirinkimo.
 • Saugoti ir archyvuoti dokumentus.
 • Atsakingas už štampą.

Straipsnis 8.4

LR NATK Sekretoriaus pareigos:

 • Dalyvauti LR NATK susirinkimuose ir fiksuoti susirinkimo eigą raštu
 • Parengti, skelbti ir archyvuoti LR NATK ir SMS susirinkimų ataskaitas. 
 • Sisteminti ir archyvuoti su LR NATK susijusią informaciją. 
 • Papildyti ir atnaujinti LR NATK narių sąrašą, kontaktus, laisvų tarnavimo pozicijų sąrašą. Registruoti RKN lankomumą susirinkimuose.
 • Informuoti RKN apie rengiamus įvairios formos susirinkimus, balsavimus, renginius, supažindinti su planuojama LR NATK veikla. 
 • Siųsti priminimus RKN dėl ataskaitų. Pildyti ir stebėti ataskaitų Regionui registrą, užtikrinant visų ataskaitų savalaikį gavimą.
 • LR NATK Pirmininko pavedimu surinkti, parengti ir pateikti reikalingą informaciją.
 • Kartu su LR NATK Pirmininku organizuoja ir administruoja LR NATK susirinkimus. 
 • Rengia, siunčia ir registruoja oficialius NA laiškus, raštus ir kt.

Straipsnis 8.5

Iždininko pareigos:

 • Fiksuoja visas LR NATK finansines operacijas raštu pajamų-išlaidų knygose.
 • Pildo ilgalaikių LR NATK sutarčių registrą ir užtikrina atsiskaitymus laiku.
 • Atsako, valdo ir vykdo banko operacijas per elektroninę bankininkystę ir mokėjimo kortelę.
 • LR NATK sprendimu išduoda pinigus NA veiklai vykdyti.
 • Surenka ir archyvuoja finansines operacijas patvirtinančius dokumentus (sąskaitos faktūros, čekiai, banko išrašai ir kt.). Prižiūri, kad pateikti dokumentai būtų tvarkingi ir atitiktų LR įstatymus.
 • Pareikalavus LR valstybinėms įstaigoms padeda Pirmininkui sudaryti LR NATK finansines ataskaitas.
 • Rengia ir pateikia finansinę ataskaitą kiekviename LR NATK reguliariame susirinkime ir SMS.
 • Bendradarbiauja su komitetų ir grupių iždininkas.

Straipsnis 8.6

Komiteto Pirmininko pareigos (Vykdomasis komitetas (VK), Visuomenės Ryšių (VR), Visuomenės Informavimo (VI), Ligoninių ir Įstaigų (LI), Literaturos Vertimų (LV), Literatūros Komitetas (LK), Renginių Organizavimo Komiteto (ROK), Draugijos Vystymo Komiteto (DVK) ir kt.):

 • Dalyvauja visuose LR NATK susirinkimuose.
 • Kuruoja komiteto numatytą vykdomą veiklą. Vykdo įgaliojimus ir atsakomybes, kurių iš jo reikalauja LR NATK. 
 • Organizuoja ir koordinuoja visų komiteto narių tarnavimą. Organizuoja komiteto veiklos susirinkimus, seminarus ir kt. Padeda naujam komiteto nariui integruotis į komiteto veiklą. Komunikuoja su kitais komitetais ir su NA Tarnyba Pasaulyje, jei to reikalauja Komiteto specifika. 
 • SMS metu teikia ataskaitas už nuveiktus darbus praėjusiais metais. 
 • SMS metu teikia metinius veiklos bei finansinius planus sekantiems metams.
 • LR NATK reguliaraus susirinkimo metu teikia ketvirčio ataskaitas už nuveiktus darbus ir esančias problemas. Pateikia veiklos ir finansinius planus sekančiam Regiono susirinkimui.
 • Pateikia finansinę ataskaitą, jei buvo skirti pinigai, pagrindžianti išlaidas dokumentais.

Straipsnis 8.7

Media koordinatoriaus pareigos:

 • Atnaujina informaciją tinklalapyje
 • Administruoja el. pašto adresus su galūne @lietuvos-na.lt visiems RKN.
 • Įtraukia arba šalina el. pašto adresus google grupėje
 • Teikia ataskaitas apie tinklalapyje esančią informaciją, atnaujinimus, teikia pasiūlymus
 • Administruoja LR NATK kalendorių
 • Dalyvauja LR NATK susirinkimuose

Straipsnis 8.9

RKN pavaduotojų pareigos:

 • Visiškai atsakingas ir atlieka visas pavaduojamojo RKN pareigas šiam nedalyvaujant tarnavime.
 • Turi tokius pat įgaliojimus, kuriuos jam suteikia vaduojamojo RKN pareigos.
 • Dalyvauja visuose LR NATK susirinkimuose.
 • Siekiant tęstinumo, RKN nustojus eiti pareigas, pavaduotojas perima visas RKN atsakomybes ir įgauna pirmumo teisę kandidatuojant artimiausiuose rinkimuose.  
 • Delegato pavaduotojui rekomenduojama, atsižvelgiant į LR NATK finansines galimybes, bent kartą per 3 metus nuvykti į EDM.

 1. KANDIDATŲ Į RKN SIŪLYMAS IR KVALIFIKACIJA

Straipsnis 9.1

Bet kuris sveikstantis NA narys gali iš anksto perduoti savo reziumė per savo RKN, jo pavaduotoją. Reziumė turi būti pateikta VK ne vėliau kaip 14 dienų iki Regiono susirinkimo.

Straipsnis 9.2

Renkantis kandidatus į LR NATK pareigybes rekomenduojama atsižvelgti į šiuos dalykus:

 • sveikimo laikotarpį;
 • NA 12 žingsnių, 12 tradicijų, 12 koncepcijų išmanymą, supratimą ir taikymą;
 • tarnavimo patirtį;
 • ištikimybę tarnybai;
 • pasirengimą ir galimybes aukoti savo laiką ir jėgas atliekant pareigas.

Straipsnis 9.3

Rekomendacijos kandidatuojant į LR NATK pareigas ir VNS:

 • Regiono delegatas: švarus 5 metai ir daugiau.
 • Regiono delegato pavaduotojas: švarus 4 metai ir daugiau.
 • Pirmininkas: švarus 5 metus ir daugiau.
 • Pirmininko pavaduotojas: švarus 4 metai ir daugiau.
 • Iždininkas: švarus 5 metai ir daugiau.
 • Iždininko pavaduotojas: švarus 4 metai ir daugiau.
 • Sekretorius: švarus 3 metai ir daugiau.
 • Sekretoriaus pavaduotojas: švarus 2 metai ir daugiau.
 • Komitetų Pirmininkai: švarūs 4 metai ir daugiau.
 • Komitetų Pirmininkų pavaduotojai: švarūs 3 metai ir daugiau.
 • Tinklapio administratorius: švarus 2 metai ir daugiau.
 • Media koordinatorius pavaduotojas: švarus 1 metai ir daugiau.
 • Grupių atstovai ir jų pavaduotojai: reikalingą švaros laiką grupės nusistato pačios. 
 • VNS nariai: švarūs 3 metai ir daugiau.

Straipsnis 9.4

RKN tarnavimo laikotarpiai:

 • Regiono delegatas: 3 metai.
 • Regiono delegato pavaduotojas: 3 metai.
 • Pirmininkas: 3 metus.
 • Pirmininko pavaduotojas: 3 metai.
 • Iždininkas: 3 metai.
 • Iždininko pavaduotojas: 3 metai.
 • Sekretorius: 2 metai.
 • Sekretoriaus pavaduotojas: 2 metai.
 • Komitetų Pirmininkai: 3 metai.
 • Komitetų Pirmininkų pavaduotojai: 3 metai.
 • Media koordinatorius: 2 metai.
 • Media koordinatorius pavaduotojas: 2 metai.
 • Grupių atstovai ir jų pavaduotojai: tai sprendžiama grupėse

 1. LR NATK NARIŲ RINKIMAI

Straipsnis 10.1

LR NATK atsakingi nariai ir jų pavaduotojai renkami Regiono susirinkimo metu. Vykdomojo Komiteto (VK) nariai renkami SMS metu, išskirtiniu atveju gali būti renkami ir per reguliarųjį Regiono susirinkimą. 

Straipsnis 10.2

RKN ir jų pavaduotojai renkami trejiems metams. Maksimalus terminas tarnauti vienose pareigose – dveji rinkimai iš eilės (t.y. 6 metai be pertraukos). Niekas negali likti vienose pareigose ilgiau nei dvi kadencijas iš eilės.

Straipsnis 10.3

Nei vienas RKN negali vienu metu užimti dvejų RKN pareigybių. Pradėjus eiti naujas pareigas Regione rekomenduojama atsisakyti kitų tarnavimo pareigų. 

Straipsnis 10.4

RKN nustojus eiti pareigas, iki artimiausių rinkimų, jas perima ir vykdo pavaduotojas. Vykstant rinkimams, pavaduotojas turi pirmenybės teisę užimti RKN pareigas. 

Straipsnis 10.5

Renkant RKN balsuoja visi LR NATK nariai, išskyrus patį kandidatą. Balsuojama slaptai (žr. Str. 6.3).

Straipsnis 10.6

LR NATK kandidatas turi būti atvykęs į Regiono susirinkimą pats arba išimties tvarka dalyvauti interneto ryšiu. Išimtinė tvarka vertinama atskiru balsavimu.

 1. LR NATK NARIŲ PAŠALINIMAS

LR NATK nariai gali būti pašalinti nuo savo pareigų, išskyrus grupės atstovus. Norint nušalinti RKN reikia ⅔ RKN daugumos balsų. Balsuoti nebūtina šiais atvejais:

 • kai RKN atkrito;
 • ne dalyvavo dviejuose LR NATK susirinkimuose iš eilės be pateisinamos priežasties.

 1. LR NATK VYKDOMASIS KOMITETAS 

Straipsnis 12.1

LR NATK Vykdomąjį Komitetą (VK) sudaro: Pirmininkas, Sekretorius, Iždininkas, Delegatas, Media Koordinatorius ir jų pavaduotojai.

Straipsnis 12.2

VK atlieka organizacinę bei administracinę funkciją LR NATK, stebi sprendimų įgyvendinimą.

Straipsnis 12.3

Reikalui esant, VK turi teisę sukviesti neeilinį LR NATK susirinkimą, nepaisant 4.3 straipsnio.

 1. NUOLATINIAI KOMITETAI

Straipsnis 13.1

LR NATK gali steigti komitetus konkrečioms veikloms vykdyti. Kiekvienas komitetas turi savo tikslus ir uždavinius (pvz.: Visuomenės Ryšių (VR), Visuomenės Informavimo (VI), Ligoninių ir Įstaigų (LI), Literatūros Vertimų (LV), Literatūros Komitetas (LK), Renginių Organizavimo Komiteto (ROK), Draugijos Vystymo Komiteto (DVK) ir kt.).

Straipsnis 13.2

Kiekvienas komitetas privalo turėti Pirmininką, kuris yra renkamas LR NATK susirinkimo metu. Pirmininkas yra atskaitingas LR NATK už vykdomą veiklą (žr. str.8.6). Kiekvienas komitetas gali turėti sau reikalingą tarnavimo struktūrą (pvz.: sekretorius, iždininkas ir t.t.).

Straipsnis 13.3

Kiekvienas NA narys gali prisidėti prie tarnavimo komitetuose savanoriškais pagrindais. Atsakingi komiteto nariai renkami komitete. Komitetams siūloma turėti mažiausiai tris narius.

 1. LAIKINIEJI PAKOMITEČIAI (DARBO GRUPĖS)

LR NATK ir Nuolatiniai Komitetai turi įgaliojimus steigti Laikinuosius pakomitečius projektams įgyvendinti. Laikinojo pakomitečio paskirtį, sudėtį ir darbo laiką apibrėžia tas Komitetas, kuris jį sukūrė. 

 1. FINANSAVIMAS

Straipsnis 15.1

LR NATK veiklą finansuoja:

 • NA grupės
 • Nuolatiniai Komitetai
 • NA renginiai
 • NA nariai asmeniniais įnašais

Straipsnis 15.2

LR NATK finansuoja: 

 • Keliones į LR NATK susirinkimus visiems Regiono Komiteto Nariams
 • SMS ir Reguliaraus susirinkimo išlaidas
 • Nuolatinius Komitetus ir laikinuosius pakomitečius (darbo grupes)
 • NA grupes ar naujokus atskiru nutarimu
 • Tarnavimo ir kitus NA renginius, kurie patvirtinami LR NATK

Straipsnis 15.3

Numatoma, kad Komitetai ir darbo grupės veda visų pinigų, gaunamų iš LR NATK iždo, apskaitą ir pateikia finansinę ataskaitą LR NATK susirinkimuose.

 1. GAIRIŲ PATAISOS

Straipsnis 16.1

Šie principai gali būti pakeisti reikalaujant 2/3 LR NATK narių, turinčių balso teisę (žr. str. 6.2)

Straipsnis 16.2

Pataisos gairėse nenumatytais atvejais svarstytinos remiantis 12 koncepcijų NA Tarnybai.

Straipsnis 16.3

Principai buvo priimti NA RTK sprendimu 2004 m. Liepos 14 d.
Gairės buvo pakeistos NA RTK sprendimu 2007 m. vasario 18 d.
Gairės buvo papildytos NA RTK sprendimu 2007 m. gruodžio 9 d.

Gairės buvo pakeistos LR NATK sprendimu 2017 m. SMS

Gairės buvo pakeistos LR NATK sprendimu 2021 m. sausio 23 d.