LIETUVOS REGIONO TARNYBOS KOMITETO DARBO PRINCIPAI

PAVADINIMAS IR TERITORIJA

Straipsnis 1.1

Komiteto pavadinimas yra NA Lietuvos regiono tarnybos komitetas (NA LRTK).

Straipsnis 1.2

NA Lietuvos regionas apima geografines Lietuvos Respublikos ribas bei užsienyje įsikūrusias grupes, kurios kreipiasi paramos į LRTK.

Į viršų

UŽDAVINYS

Straipsnis 2

Komiteto uždavinys – šio regiono vietinių tarnybos komitetų (VTK), grupių neturinčių VTK, darbo koordinavimas ir tarnyba jiems.
Pakomitečių formavimas (Literatūros vertimų /Visuomenės informavimo /Ligoninės ir Įstaigos /Literatūros /Renginių /ir kitų).

Į viršų

SVARBIAUSIASIS METINIS SUSIRINKIMAS

Straipsnis 3.1

Svarbiausiasis metinis susirinkimas (SMS) turi vykti kiekvienais metais ir yra svarbiausias LRTK susirinkimas.

Straipsnis 3.2

SMS (asamblėja), paprastai rengiamas (pasirinkti vietą ir datą siūloma liepos pirmąjį savaitgalį).

Straipsnis 3.3

SMS skiriamas LRTK ataskaitai už praeitus metus ir prioritetų sąrašui ateinantiems metams sudaryti; už šį sąrašą balsuoja susirinkimo dalyviai turintys balso teisę.

Į viršų

SVARBIAUSIOJO METINIO SUSIRINKIMO DALYVIAI

Straipsnis 4.1

Bet kuris NA draugijos narys gali dalyvauti SMS (kaip stebėtojas) susirinkimo veikloje, gali dalyvauti per savo RKN arba pakomitečio pirmininką.

Straipsnis 4.2

Susirinkimo dalyviai yra komiteto nariai, vietinių tarnybų atstovai (VTA), toliau pagal naująjį žodyną vadinami regioninio komiteto nariais (RKN) arba jų pavaduotojai (jei jų nėra) ir regiono pakomitečių pirmininkai bei grupių atstovai.

Straipsnis 4.3

LRTK metiniuose susirinkimuose balsuoti, renkant naujus atsakingus komiteto narius, gali tik RKN arba jų pavaduotojai, kai jų nėra, RKN – pavienių grupių atstovai, taip pat regiono pakomitečių pirmininkai. Balsuojančiųjų santykis: po 3 RKN iš kiekvieno VTK ir po 1 RKN iš kiekvieno miesto, kuris neįeina į VTK sudėtį, nes yra toli.

Į viršų

RTK REGULIARUSIS SUSIRINKIMAS

Straipsnis 5.1

LRTK reguliarusis susirinkimas rengiamas 4 kartus per metus (įskaičiuojant SMS ir Pabaltijo šalių konferenciją) kas tris mėn..

Straipsnis 5.2

LRTK reguliariojo susirinkimo vietos ir laikas numatomi ir paskiriamas per Svarbiausiąjį metinį susirinkimą (SMS).

Straipsnis 5.3

Norint surengti neeilinį LRTK reguliarųjį susirinkimą, reikia 2/3 visų LRTK narių balsų. Neeilinis reguliarusis susirinkimas skiriamas ir nesant kvorumo (žr. str. 6.2).

Į viršų

KVORUMAS

Straipsnis 6.1

Į Vykdomąjį Komitetą įeina Pirmininkas, Sekretorius, Iždininkas, Delegatas ir Media Koordinatorius.

Straipsnis 6.2

Vykdomasis Komitetas atlieka organizacinę bei administracinę funkciją, stebi sprendimų įgyvendinimą.

Į viršų

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

Straipsnis 7

Visi VTK ir tolimų miestų atstovai reikalui esant turi būti informuoti apie pokyčius susijusius su susirinkimo organizavimu, taip pat ir dėl pasikeitusio kvorumo.

Į viršų

ATSAKINGŲ ASMENŲ RINKIMAI

Straipsnis 8.1

Komiteto atsakingais asmenimis laikomi: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, sekretoriaus pavaduotojas, iždininkas, iždininko pavaduotojas, pakomitečių pirmininkai (tik tuo atveju, jei jie išrinkti LRTK susirinkime), regiono delegatas (RD) ir regiono delegato pavaduotojas (RDP), grupių atstovai bei tinklapio administratorius, bei kitų pakomitečių pirmininkai.

Straipsnis 8.2

Komiteto atsakingi asmenys renkami SMS (asamblėjoje) išskirtiniu atveju, gali būti renkami ir per reguliarųjį.

Straipsnis 8.3

Komiteto atsakingi asmenys ir jų pavaduotojai renkami po balotiravimosi balsuojant dviem metams, RKN ir RD pavaduotojai taip pat renkami 2 metams. Maksimalus terminas atlikti vienas pareigas – dveji rinkimai iš eilės (t.y. 4 metai be pertraukos). Niekas negali likti vienose pareigose ilgiau nei dvi kadencijos iš eilės.

Straipsnis 8.4

Nė vienas atsakingas asmuo negali vienu metu užimti dvi vienodo lygio pareigybes, taip pat ir dvi pareigybes toje pačioje tarnybos srityje. Išrinkus į naujas pareigas sveikintinas ankstesnių pareigybių atsisakymas, net jei formaliai leistina išsaugoti ankstesnę pareigybę.

Straipsnis 8.5

Tuo atveju, kai atsilaisvina komiteto pirmininko vieta, pirmininko pavaduotojas prisiima pirmininko pareigas ir vykdo jas iki artimiausio SMS. Vykstant rinkimams, pavaduotojas turi pirmenybės teisę užimti pirmininko pareigas.

Straipsnis 8.6

Renkant atsakingus asmenis, balsuoja visi LRTK nariai išskyrus atsakingus asmenis, tai vienintelis atvejis, kai atsakingieji asmenys neturi balso teisės.

Į viršų

KANDIDATŪRŲ SIŪLYMAS

Straipsnis 9

Bet kuris NA narys gali perduoti savo reziumę į LRTK per savo RKN, jo pavaduotoją arba pats.

Į viršų

BALSAVIMAS

Straipsnis 10.1

Balso teisę turi tik atsakingieji asmenys, jeigu jų nėra, jų pavaduotojai.

Straipsnis 10.2

Veikia trys balsavimo būdai:
a. 2/3 balsų dauguma dėl neeilinio regiono sušaukimo bei RKN pašalinimo;
b. 50 % + 1 piniginių klausimų atveju bei rinkimų į pareigas;
c. Konsensusas – 80 % + 1 – visais kitais atvejais.

Straipsnis 10.3

Balsavimas renkant žmogų visais atvejais (nesvarbu, kiek yra kandidatų į vienas pareigas) vyksta slaptai (metant biuletenius į kepurę) vienu metu už visus kandidatus į vienas pareigas. Slaptas balsavimas organizuojamas dėl kiekvienos pareigybės – paeiliui.

Į viršų

KVALIFIKACIJA

Straipsnis 11

Svarstant kandidatūras į LRTK pareigybes, patariama atsižvelgti į šiuos dalykus:

 • Ištikimybė tarnybai
 • Tarnybos patirtis
 • Pasirengimas aukoti laiką ir jėgas atlikti pareigas
 • Narkomanų anonimų Dvylikos žingsnių, Dvylikos tradicijų ir Dvylikos koncepcijų išmanymas ir supratimas.
 • Sveikimo laikotarpis

Į viršų

ATSAKINGŲ ASMENŲ PAŠALINIMAS

Straipsnis 12

Komiteto atsakingi asmenys gali būti pašalinti iš savo pareigų. Norint nušalinti reikia 2/3 visų RKN balsų. Balsuoti nebūtina šiais atvejais:

 • Atkrito: Nedalyvavo dviejuose komiteto susirinkimuose iš eiles be pateisinamos priežasties (zr. Str.14.9).

Į viršų

NEEILINIS METINIS SUSIRINKIMAS

Straipsnis 13.1

Neeilinis metinis susirinkimas (NMS) gali būti surengtas, jei visi dalyviai buvo informuoti apie jo rengimą mažiausiai prieš mėnesį. Pranešime turi būti susirinkimo dienotvarkė ir priežastis rengti NMS.

Straipsnis 13.2

NMS gali būti surengtas reikalaujant 2/3 visų balsuojančių LRTK narių.

Straipsnis 13.3

Dalyvauti ir balsuoti NMS turi teisę tie patys nariai, kurie dalyvauja ir balsuoja SMS (asamblėjoje).

Į viršų

ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIGOS

Straipsnis 14.1

Komiteto pirmininko atsakomybė:

 • Pirmininkauja visuose LRTK renginiuose, dalyvauja RVK
 • Turi tokius įgaliojimus ir atsakomybę, kokios iš jo reikalauja LRTK
 • Gali siūlyti LRTK, kurti specialius pakomitečius atskaitingus LRTK ir dalyvauti apibrėžiant jų pareigas
 • Yra komiteto narys ir vykdo visas jam priklausančias pareigas
 • Yra 3 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.2

Komiteto pirmininko pavaduotojo atsakomybė:

 • Visiškai atsakingas ir atlieka visas pirmininko pareigas jam nesant
 • Turi tokius įgaliojimus ir atsakomybę, kokios iš jo reikalauja LRTK
 • Yra komiteto narys ir vykdo visas jam priklausančias pareigas
 • Yra 2 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.3

Komiteto sekretoriaus pareigos:

 • Rašo ir išsiunčia kiekvieno LRTK susirinkimo protokolus, dalyvauja RVK
 • Atnaujina išsiuntimo sąrašą po kiekvieno LRTK susirinkimo
 • Spausdina laiškus ir susirašinėja LRTK vardu
 • Saugo visus LRTK užrašus, kad perduotų į archyvą
 • Privalo gauti ir platinti visas renginių skrajutes arba laiškus iš kitų regionų ar vietovių
 • Yra 2 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.3.1

Komiteto sekretoriaus pavaduotojo pareigos:

 • Visiškai atsakingas ir atlieka visas sekretoriaus pareigas jam nesant
 • Turi tokius įgaliojimus ir atsakomybę, kokios iš jo reikalauja LRTK
 • Yra komiteto narys ir vykdo visas jam priklausančias pareigas
 • Yra 1,5 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.4

Iždininko pareigos:

 • Skrupulingai fiksuoja raštu visas LRTK finansines operacijas, dalyvauja RVK
 • Rengia ir pateikia finansinę ataskaitą kiekviename LRTK reguliariajame ir metiniame susirinkime
 • Atsako už LRTK banko sąskaitą
 • Perduoda pinigus atsakingiems asmenims ir pakomitečiams, nors visiems piniginiams prašymams, pirmiausiai, turi būti pritarta LRTK
 • Iždininko parašas turi būti visuose išlaidų kvituose
 • Yra 3 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.4.1

Iždininko pavaduotojo pareigos:

 • Visiškai atsakingas ir atlieka visas iždininko pareigas jam nesant
 • Turi tokius įgaliojimus ir atsakomybę, kokios iš jo reikalauja LRTK
 • Yra komiteto narys ir vykdo visas jam priklausančias pareigas
 • Yra 1,5 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.5

Regioninio komiteto nario atsakomybė:

 • Vykdyti savo VTK pirmininko pareigas, kai nėra pirmininko ir jo pavaduotojo
 • Atstovauti komitetui Regioniniame Tarnybos komitete ir kituose renginiuose, jei reikia dalyvauti VTK atstovui
 • Kiekviename susirinkime teikti ataskaitas apie padėtį toje vietovėje ir apie Vietos tarnybos komiteto reikalus
 • Reikalui esant rengti ir vesti susirinkimus grupės savimonės stiprinimo tikslais ir apskritai NA turinčiais įtakos klausimais
 • Yra 2 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.6

Regioninio komiteto nario pavaduotojo atsakomybė:

 • Kai nėra RKN, vykdyti RKN pareigas
 • Lankyti Regiono tarnybos komiteto susirinkimus
 • Yra 1 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.7

Regiono delegato (RD) atsakomybė:

 • Yra regiono delegatas Pasaulinės tarnybos suvažiavime (WSC)
 • Yra regiono delegatas Europos delegatų susirinkime (EDM) du kartus per metus – žiemą ir vasarą
 • Turi pateikti ataskaitas apie visus regiono reikalus WSC ir EDM, dalyvauja RVK
 • Turi išsiųsti ataskaitą apie dalyvavimą WSC ne vėliau kaip 30 dienų po WSC ir apie dalyvavimą EDM ne vėliau kaip 2 savaitės po dalyvavimo EDM
 • Turi lankytis LRTK pakomitečių susirinkimuose
 • Turi aplankyti kaip galima daugiau įvairių regiono VTK susirinkimų
 • Yra 3 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.8

RD pavaduotojo atsakomybė (RDP):

 • Atlieka visas RD pareigas jam nesant
 • Turi atstovauti RTK kaip delegatas EDM, kai nedalyvauja delegatas
 • Turi lankyti visus RTK susirinkimus
 • Turi lankytis RTK pakomitečių susirinkimuose
 • Turi lankytis, kaip galima daugiau, įvairių regiono VTK susirinkimų
 • Yra 2 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.9

Pakomitečių pirmininkai (Literatūros vertimų /Visuomenes informavimo /Ligonines ir Įstaigos /Literatūros /Renginių)

 • Dalyvauja visuose LRTK susirinkimuose
 • Yra komiteto narys ir vykdo visas jam priklausančias pareigas
 • Kiekviename susirinkime teikti ataskaitas apie nuveiktą darbą ir iškylančius sunkumus
 • Pateikia finansinę ataskaitą, jei buvo skirti pinigai
 • Yra 2 ir daugiau metų švarus
Straipsnis 14.10

Komiteto atsakingas asmuo, kuris negali dalyvauti LRTK susirinkime, privalo pateikti kaip savo atsakomybės garantą raštišką ataskaitą apie jam patikėtos atsakomybės vykdymą nuo praėjusio susirinkimo. Visi atskaitingi asmenys teikia veiklos planą bei jį koreguoja ir tvirtina LRTK.

Į viršų

NUOLATINIAI PAKOMITEČIAI

Straipsnis 15

Reikalui esant LRTK gali organizuoti pakomitečius konkrečioms pareigoms vykdyti. Tokio nuolatinio pakomitečio pirmininkas renkamas balsuojant LRTK susirinkime (SMS asamblėjoje) arba regioninio pakomitečio lygyje (pirmuoju atveju jis bus laikomas atsakinguoju LRTK asmeniu, antruoju atveju – ne). Visi kiti pakomitečio nariai vėliau renkami pakomitetyje. Juos renka pakomitečio nariai.

Į viršų

SPECIALIEJI (LAIKINIEJI) PAKOMITEČIAI

Straipsnis 16

LRTK turi įgaliojimus įsteigti Specialiuosius komitetus kokiais nors specialiais tikslais, kurie gali kartais iškilti ir specialioms funkcijoms atlikti. Specialiojo komiteto paskirtį, sudėtį ir darbo laiką apibrėžia LRTK, tuomet, kai šis komitetas sukviečiamas.

Į viršų

FINANSAVIMAS

Straipsnis 17

LRTK veiklą finansuoja:

 • Grupių VTK ir tolimų miestų įnašai
 • Pakomitečių įnašai
 • Renginių metu gauti įnašai
 • RKN narių finansavimas: visiems finansuojama kelionė į LRTK susirinkimą

Į viršų

PAKOMITEČIŲ PINIGAI

Straipsnis 18

Numatoma, kad pakomitečiai, RKN, RD ir RDP veda visų pinigų, gaunamų iš LRTK kasos, apskaitą ir pateikia finansinę ataskaitą LRTK susirinkime.

Į viršų

PATAISOS

Straipsnis 19

Šie principai gali būti pakeisti reikalaujant 2/3 LRTK narių, turinčių balso teisę.

Į viršų

REKOMENDACIJOS RENKANT Į REGIONO TARNYBOS KOMITETO PAREIGAS:

 • Pirmininkas: švarus 3 metus ir daugiau. Laikotarpis: 3 metai
 • Pirmininko pavaduotojas: švarus 2 metai ir daugiau. Laikotarpis: 3 metai
 • Iždininkas: švarus 3 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • Iždininko pavaduotojas: švarus 1,5 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • Sekretorius: švarus 2 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • Sekretoriaus pavaduotojas: švarus 1,5 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • Regioninio komiteto nariai (RKN): švarus 2 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • RKN pavaduotojas: švarus 1 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • Regiono delegatas: švarus 3 metai ir daugiau. Laikotarpis: 3 metai
 • Regiono delegato pavaduotojas: švarus 2 metai ir daugiau. Laikotarpis: 2 metai
 • Grupių atstovai: 1 metai
 • Tinklapio administratorius: 2 metai

Į viršų

Principai buvo priimti NA RTK sprendimu 2004 m. Liepos 14 d..
Gairės buvo pakeistos NA RTK sprendimu 2007 m. vasario 18 d..
Gairės buvo papildytos NA RTK sprendimu 2007 m. gruodžio 9 d..
Gairės buvo papildytos NA RTK sprendimu 2021 m. sausio 23 d..